Ons onderwijs

Schoolconcept

Kernwoorden die ons concept kort en bondig weergeven zijn: Individueel, innovatie, structuur, zelfstandigheid.

We willen kinderen prikkelen om steeds een stapje verder te gaan in hun ontwikkeling en blijven innovatief lesmaterialen inzetten om dit te bereiken.

De ochtenden staan in het teken van de basisvakken: rekenen taal en lezen. Deze basisvakken worden vanuit een vaste didactische structuur aangeboden. De groep die instructie krijgt is in 3 niveaus verdeeld. Een groep met verkorte instructie, een groep krijgt de basisinstructie en een groep krijgt verlengde instructie. Naast deze 3 niveaus binnen de groep richten wij ons ook op het individuele kind. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de basisvakken. De opdrachten van rekenen en spelling worden verwerkt op de tablet, Snappet genaamd.

’s Middags staan de wereld oriënterende en creatieve vakken meer centraal. De rol van de leerkracht verandert en dus ook die van de kinderen. De rol van de leerkracht gaat van sturend en leidend naar coachend en begeleidend. De kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid over en invloed op hoe en wat ze leren. Dit doen we met behulp van de methode DaVinci. Naast kennis proberen wij de kinderen ook vaardigheden (21 -eeuwse vaardigheden) te laten ontwikkelen die ze later nodig zullen hebben in de maatschappij waarin ze zullen gaan functioneren.

Kanjertraining

Alle kinderen op onze scholen volgen vanaf groep 1 de Kanjertraining. Dit is een lessenserie die de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede komt. Door verhalen en oefeningen leren kinderen omgaan met gevoelens, voor zichzelf opkomen, luisteren en conflicten op een goede manier oplossen.

Godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs

Onze leerlingen kunnen het vrijwillige keuzevak godsdienstig vormingsonderwijs (gvo) of humanistisch vormingsonderwijs (hvo) volgen. Bij gvo leren ze elkaar te respecteren en samen te leven door kennis op te doen over geestelijke stromingen en godsdiensten. Humanistisch vormingsonderwijs (hvo) leert kinderen om kritisch en creatief om te gaan met waarden en normen. De lessen helpen de kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

-026

 

  • © stichting radius